Czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 20.00
w soboty: 8.00 – 13.00

e-mail: cmzagnanska@wp.pl

Adres: Kielce, ul. Zagnańska 77 (parter)

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy są rejestrowani i mają zakładaną dokumentację. Pacjent zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości zawierającego nr PESEL oraz dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej (ostatni odcinek renty, aktualnie poświadczoną legitymację ubezpieczeniową itp., lub dokument ubezpieczania indywidualnego) jeżeli pragnie skorzystać z przychodni NFZ.

Osoby nieubezpieczone pokrywają koszty wizyty medycznej.

Tytuł ubezpieczenia Dokumenty
Pracownik * legitymacja ubezpieczeniowa, aktualnie potwierdzona przez zakład pracy

* kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia aktualnie potwierdzona przez zakład pracy + druk RMUA (raport miesięczny o składkach)

* aktualne zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacaniu składki zdrowotnej, wydane przez płatnika składki
Przedsiębiorca
* kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia + dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc

* legitymacja ubezpieczeniowa aktualnie potwierdzona przez płatnika składki lub ZUS
Emeryt
Rencista
* aktualny odcinek emerytury lub renty,

* ważna legitymacja emeryta/rencisty (drugi człon numeru legitymacji nie może być wypełniony znakami : „- -” lecz musi mieć wpisany jeden z numerów od 1 do 16 tj. oznaczenie nr oddziału Funduszu, do którego dokonano zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Rolnik * legitymacja ubezpieczeniowa aktualnie potwierdzona przez KRUS

* dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał

* aktualne zaświadczenie z KRUS o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacaniu składki zdrowotnej
Bezrobotny * legitymacja aktualnie potwierdzona przez Urząd Pracy,

* aktualne zaświadczenie z PUP o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacaniu składki zdrowotnej
Inne osoby
objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ na podstawie art.66 ustawy (m.in. duchowni, stypendyści, pobierający zasiłek przedemerytalny)
* kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia aktualnie potwierdzona przez płatnika oraz dowód opłacania składki

* inne, aktualne zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacaniu składki zdrowotnej, wydane przez płatnika składki
Osoby ubezpieczone dobrowolnie * umowa z kasą chorych lub NFZ (wraz z kopią druku zgłoszeniowego złożonego w ZUS) + dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc,
Małżonek osoby ubezpieczonej * legitymacja dla członków rodziny pracownika lub rolnika, aktualnie potwierdzona przez płatnika składki

* wpis do legitymacji emeryta/rencisty potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w dniu 1.01.1999 r. lub później

* kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia (m.in. ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA) aktualnie potwierdzona przez płatnika

* aktualne zaświadczenie wydane przez płatnika, ZUS lub KRUS dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzania składki zdrowotnej za głównego ubezpieczonego oraz dotyczące zgłoszenia członka rodziny – zawierające m.in. datę zgłoszenia
Dziecko * dokumenty jak dla małżonka wymienione powyżej oraz dodatkowo:

* dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia - ważna legitymacja ucznia/studenta, ewentualnie zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające okres nauki, lub

* orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu lub inne traktowane na równi, dla osób w wieku powyżej 18 lat jeśli się nie uczą